RECURSOS
Marlene Scardamalia. Universitat de Toronto
Thérese Laferrière. Universitat de Laval


Traducció de l’anglès i del francès al català: Mireia Montané. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.


01. Un saber comunitari, una responsabilitat col·lectiva
Dimensió sociocognitiva: Les contribucions compartides i els objectius d’alt nivell que es fixa l’organització es valoren tant com els resultats individuals. Els membres d’un equip produeixen idees que tenen valor als ulls dels altres i comparteixen la responsabilitat de l’avançament del saber de la comunitat.

Dimensió tecnològica: L’espai de treball col.laboratiu del Fòrum del Coneixement conté artefactes conceptuals que són produïts pels emembres de la comunitat. El fet de pertànyer a aquesta comunitat es menifesta llegint les notes dels altres i enriquint-les, assegurant-se que les perspectives són instructives i útils per a la comunitat i entrelligant-les per destacar les relacions que existeixen entre les diferents perspectives.
De manera més general, l’eficacitat de la comunitat es basa en la manera en què els participants comparteixen la responsabilitat del desenvolupament del saber de l’organització.
 

02. L’ús constructiu de les fonts d’autoritat
Dimensió sociocognitiva: Conèixer una disciplina és estar en contacte amb l’estat actual dels coneixements i dels desenvolupaments que es fan en el camp en qüestió. Això necessita el respecte i la comprensió de les fonts d’autoritat al mateix temps que la crítica constructiva d’aquestes fonts.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement anima els participants a recórrer a les fonts d’autoritat i a d’altres fonts d’informació, com ara les dades que serveixen per a l’elaboració de coneixements i de millorament de les idees. Els participants són invitats a afegir noves informacions als recursos de base, a citar les fonts concloents i elaborar a partir d’aquestes fonts. Les referènies bibliogràfiques es generen automàticament a partir de les fonts citades.
 

03. Una avaluació simultània, arrelada i transformativa
Dimensió sociocognitiva: L’avaluació permet fer avaçar el saber. L’avaluació s’usa per identificar els problemes al llarg de la recerca i s’arrela al treball de cada dia de l’organització. La comunitat s’implica en el propi procés d’avaluació interna que és més fi i més rigurós que l’avaluació externa i permet anar més enllà d’allò que esperen els examinadors externs.

Dimensió tecnològica: Les normes i les fites són els objectes del discurs del Fòrum del Coneixement, que es poden anotar, i a partir de les quals es poden construir i identificar noves idees. La millora de l’escriptura, les habilitats del segle XXI i la productivitat es desenvolupen paral·lelament al treball sobre el saber.
 

04. Una democratització del saber
Dimensió sociocognitiva: Tots els participants són els contribuidors lègitims a les finalitats compartides de la comunitat; tots obtenen el crèdit pels avençaments aconseguits pel grup. La diversitat i les diferències que existeixen a l’interior d’una organització no privilegien unes determinades persones en detriment d’unes altres; totes tenen la possibilitat d’implicar-se en el procés d’innovació del saber.

Dimensió tecnològica: Tots els participants tenen accés al saber; les eines d’anàlisi els permeten avaluar la igualtat de les contribucions i d’altres indicadors del producte al qual tots els membres hi han contribuït en el marc d’una empresa conjunta.
 

05. Un comportament epistemològic
Dimensió sociocognitiva: Els participants posen de relleu les seves idees i negocien un compromís entre les idees personals i les dels altres,utilitzant idees diferents per provocar i donar support a l’avançament del saber. Els participanmts han de gestionar els problemes relatius a les finalitats, a la motivació, a l’avaluació i a la planificació a llarg termini que és allò que fan els ensenyants i els gestors en temps normal.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement facilita el support necessari per a la construcció i el refinament de les teories i per interrelacionar les idees, fins hi tot si són diferents. Les bastides o categories, que es destinen al desenvolupament de processos que sol·liciten les habilitats del pensament superior, es fan transparents en l’ús de termes epistemològics variats i en l’enriquiment del contingut conceptual.
 

06. Diversitat d’idees
Dimensió sociocognitiva: La diversitat d’idees és essencial per al progrés del saber, de la mateixa manera que la biodiversitat és necessària per al manteniment d’un ecosistema. Comprendre una idea és comprendre les idees que graviten al seu entorn, incloent-hi aquelles que no l’abonen en el mateix sentit. La diversitat procura un medi ric que permet l’evolució de les idees cap a una via nova i més rica.

Dimensió tecnològica: Les xerrameques electròniques, els fòrums de discussió, etc. ofereixen oportunitats que afavoreixen la diversitat d’dees, però només donen un suport feble a les interaccions entre aquestes idees. Al Fòrum del Coneixement, les opcions que permeten entrelligar les idees i establir combinacions de notes en diferents notes i perspectives afavoreixen les interaccions que generen una utilització productiva de la diversitat.
 

07. Idees perfectibles
Dimensió sociocognitiva: Totes les idees poden millorar-se. Els participants treballen contínuament en la millora de la qualitat, de la coherència i de la utilitat de les seves idees. Perquè aquest treball es pugui fer, la cultura de l’organitazació ha de ser la de la seguretat psicològica, de manera que les persones sentin que tenen el dret de prendre riscos, de revelar la seva ignorància, de dir el que pensen del treball dels altres i de rebre una retroacció en relació al que estan fent.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement és recursiu en tots els aspectes de la seva concepció. Ofereix sempre un nivell superior, i ofereix sempre la possibilioat de revisar. La millora continuada, la revisió i el refinament de les teories són operacions que refecteixen les possibiltats de canvi.
 

08. La ubiqüitat de l’elaboració dels coneixements
Dimensió sociocognitiva: L’elaboració de coneixements no està confinada a certes ocasions i a temes particulars, sinó que impregna la nostra vida, tant si som a l’escola com si no hi som.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement fa de manera que l’elaboració de coneixements es trobi al centre de les activitats de la comunitat i que no constitueixi un apèndix de les tasques quotidianes. Les contribucions als recursos col·lectius reflecteixen tots els aspectes del treball relacionat amb el saber.
 

09. Idees reals, problemes autèntics
Dimensió sociocognitiva: Els problemes relacionats amb el saber provenen dels esforços que es fan per comprendre el món en el què vivim. Les idees produïdes són reals, de la mateixa manera que ho són els objectes que podem tocar o sentir. Els problemes que atrauen els aprenents són sovint ben diferents dels que es presenten en els quaderns escolars.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement crea una cultura que afavoreix el treball creatiu a partir d’idees. Les notes i les perspectives són el reflex directe d’allò més central del treball de l’organització i de les idees dels seus creadors.
 

10. Integració de les idees debatudes i emergència de noves idees
Dimensio sociocognitiva: L’elaboració de coneixemenents necessita treballar a partir de principis més inclusius i d’una formulació de problemes d’alt nivell. Això significa que cal apprendre a treballar amb la diversitat, la complexitat i el desordre i que d’aquí emergeixen noves hipòtesis. Assolint nivells de comprensió superiors, els elaboradors de coneixements depassen les trivialitats i les simplificacions, la qual cosa els permet d’anar més enllà de les millors pràctiques.

Dimensió tecnològica: En els equips d’experts en l’elaboració de coneixements, així com en el Fòrum del Coneixement, les condicions a partir de les quals les persones s’adapten canvien segons l’èxit obtingut per les altres persones a l’interior del fòrum. Adaptar-se significa adaptar-se progressivament a un conjunt de condicions que permeten elevar constantment el llistó. La funció « rise –above » “ elevar la proposició a un nivell més alt, superior” permet una integració ilimitada d’idees a l’interior d’estructures més i més avançades i té en compte les finalitats emergents.
 

11. Discurs transformatiu
Dimensió sociocognitiva: El discurs de les comunitats d’elaboració de coneixements va més enllà de compartir el saber ; el saber mateix es millora i es transforma a través de les pràctiques discursives de la comunitat, pràctiques que tenen per finalitat explícita l’avançament del saber.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement dóna suport a notes i perspectives riques en en interrelacions, així com a les finalitats i als espis de treball emergents. Les revisions, les referències i les anotacions inviten els participants a identificar els problemes compartits i les divergències de comprensió. Permeten també avançar en la seva comprensió més enllà del nivell que es podria aconseguir individualment.
 

12. Avançament simètric del saber
Dimensió sociocognitiva: La saviesa és distribuïda a l’interior de les comunitats i entre les comunitats. L’avançament simètric del saber resulta de l’intercanvi del saber i del fet que fer accessible el saber és obtenir l’accés al saber.

Dimensió tecnològica: El Fòrum del Coneixement dóna support a les visites virtuals i a la coconstrucció de perpectives a través dels equips, a l’interior de les comunitats i entre elles mateixes. Les comunitats ampliades permeten reunir les idees en contextos socials més i més amplis. El treball al nivell de l’avançament simètric del saber es reflecteix directament pel flux d’informacions i pels retocs que s´hi aporten a tarvés de les perpectives i de les bases de coneixements de diferents equips i comunitats.